អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហំការ ចំពោះការនិយាយគ្មានការពិតរបស់ CNRP

 

អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហំការ ចំពោះការនិយាយគ្មានការពិតរបស់ CNRP

អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមគូបញ្ជាក់ថា ប្រព័នញធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទំាងអស់
អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងគោលការណ៍ ក្រមសីលធម៌របស់ គ.ជ.ប យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
ការដែលប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍មិនបានផ្សាយអោយគណបក្សសង្រោះជាតិ ដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
មិនបានទៅទាក់ទងចុះកិច្ចសន្យាជួលការផ្សាយឡើយ ។
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះ បានថ្កោលទោសយ៉ាងដាចអហំការចំពោះការនិយាយមូលបង្កាច់គ្មានការពិត និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវ
របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិដែលធ្វើអោយមហាជនមានយល់ច្រឡំ ដល់សារណៈមតិជាតិ និងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

Related Posts

About The Author

Add Comment

error: Content is protected !!