ស្នេហា Archive

ប្ដីប្រាប់ថាថ្ងៃនេះម៉ែខ្ញុំមកលេង ខ្ញុំខំរៀបចំម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ តែពេលមកដល់ជាម៉ែរបស់ប្ដីខ្ញុំទៅវិញ ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ តែត្រូវប្ដីនិយាយប៉ុន្មានម៉ាត់ធ្វើអោយខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួន…..

error: Content is protected !!